Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens

Op 25 januari 2022 is aan ATR voorgelegd de Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens.

Het verwijzingsportaal bankgegevens is een digitale voorziening bij de overheid waar opsporingsdiensten en de Belastingdienst gegevens kunnen opvragen over klanten van banken. Banken zijn verplicht om op het verwijzingsportaal aan te sluiten en de gegevens over klanten via dat portaal beschikbaar te stellen.

Het verwijzingsportaal gaat met dit voorstel ook financiële gegevens zoals het saldo en transacties van bankklanten uitwisselen. Ook worden gegevens over klanten zoals het email-adres en het IMEI-nummer van hun telefoon toegevoegd aan het verwijzingsportaal. Ten slotte worden ook nieuwe overheidsdiensten aangesloten op het portaal zoals het CJIB en de douane.

Deze uitwisseling dient meerdere doelen zoals de inning van belastingen en het bestrijden van fraude. ATR vraagt of in hoeverre die doelen worden bereikt met het uitwisselen van deze gegevens en of dat proportioneel is. ATR constateert dat nut en noodzaak voor deze uitbreidingen niet voldoende worden toegelicht en adviseert om dat alsnog te doen.
Voor de aanpassing van het verwijzingsportaal is geen invoeringsperiode voorzien. ATR adviseert om wel zo’n periode aan te houden.
De gevolgen voor de regeldruk zijn berekend op eenmalig 2,6 miljoen euro voor het realiseren van de aanpassingen. Er wordt een structurele besparing verwacht van 860.000 per jaar doordat gegevens minder vaak handmatig moeten worden verstrekt.
ATR adviseert om het voorstel niet in te dienen omdat nut en noodzaak van de uitbreiding onvoldoende worden toegelicht en omdat de uitbreiding niet goed past bij het uitgangspunt van het kabinet om niet meer data te verzamelen en uit te wisselen dan nodig is.

ATR advies aan de Minster van Financien – Advies Wijziging verwijzingsportaal bankgegevens