Wijzingsregeling gvo’s en cvo’s

Op 30 april 2019 is het voorstel tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit in verband met de toevoeging van certificaten van oorsprong aan ATR voorgelegd voor toetsing. Met deze wijzigingsregeling wordt invulling gegeven aan het amendement van de leden Dik-Faber en Jetten op de Wet Voortgangsenergietransitie over het opzetten van een nationaal systeem van full disclosure. Dit houdt in dat elke levering van elektriciteit aan een Nederlandse afnemer moet worden onderbouwd met een garantie van oorsprong (groene elektriciteit) of een certificaat van oorsprong (grijze elektriciteit). Een stroometiket wordt daarmee volledig onderbouwd aan de hand van certificaten. Dit wordt full disclosure genoemd. Op dit moment geldt alleen een verplichting voor het certificeren van groene stroom (gvo’s) ter onderbouwing van het stroometiket. Deze wijzigingsregeling implementeert het amendement. Daarnaast legt deze wijziging de tarieven voor elektriciteit en warmte 2020 vast. Dit deel leidt niet tot regeldruk en blijft daarom buiten beschouwing van deze advisering.

Het college adviseert het voorstel niet vast te stellen tenzij rekening is gehouden met de adviespunten. Zo constateert het college dat er geen oordeel kan worden gegeven over de proportionaliteit van het voorstel, te meer omdat bepaalde voorwaarden (Europese markt; beperkte effectiviteit stroometiket) de baten van het voorstel beperken. Ook adviseert het college te onderbouwen of het vragen een assuranceverklaring bij productie-installaties met meerdere brandstoffen meerwaarde heeft.

ATR advies aan de Minister van EZK – Wijzigingsregeling gvo’s en cvo’s