Subsidieregeling openbare laadpunten zwaar vervoer vergt aanpassing

Investeringen in publieke laadpunten voor vrachtauto’s zijn nodig voor de transitie naar schoon vrachtverkeer. De subsidieregeling om die investeringen te stimuleren, kan met minder lastendruk worden vormgegeven. Ook wordt uit de toelichting niet duidelijk in hoeverre de regeling helpt te voldoen aan Europese verplichtingen op dit gebied. Tenslotte besteedt het voorstel ten onrechte geen aandacht aan de noodzaak van voldoende netcapaciteit. Dit schrijft ATR in een advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en waterstaat.

Kip-ei-dilemma

Bij de ontwikkeling van elektrisch vervoer is sprake van een ‘kip-ei-dilemma’: voor ondernemers worden elektrische vrachtwagens pas interessant wanneer er voldoende laadpunten zijn. Terwijl het aanleggen van die laad-infrastructuur pas aantrekkelijk wordt wanneer er voldoende elektrische voertuigen rijden. Met de subsidieregeling wil het ministerie dit dilemma doorbreken door de ontwikkeling van publieke oplaadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens te stimuleren.

Europese verplichtingen onduidelijk

Daarnaast wil het kabinet met het voorstel bijdragen aan de realisatie van verplichtingen uit Europese bepalingen voor eind 2025 over laadinfrastructuur. In de regeling wordt echter niet duidelijk gemaakt wat deze verplichtingen precies inhouden. Daardoor blijft het onduidelijk of en zo ja hoe het voorstel bijdraagt aan vervullen van deze verplichtingen en de achterliggende doelen.

Lastenluw aanvraagproces

De subsidieregeling bepaalt dat een aanvrager per week maximaal twee aanvragen mag indienen. Per gebied in Nederland wordt voor maximaal twee voorzieningen subsidie verstrekt. Deze afbakening kan zorgen voor onnodige ervaren regeldruk en mogelijk voor onnodig strategisch gedrag bij aanvragende partijen. ATR adviseert nader te onderbouwen waarom is gekozen voor maximaal twee aanvragen per tijdvak en aandacht te besteden aan overwogen alternatieven met mogelijk minder regeldruk.

Voldoende netcapaciteit cruciaal

Voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is een noodzakelijke voorwaarde voor investeringen in laadinfrastructuur. Netcongestie zorgt er op dit moment voor dat het stroomnetwerk niet altijd betrouwbaar is. Dit kan de investeringen in laadinfrastructuur negatief beïnvloeden. Om deze reden acht het college het van belang dat bij de subsidieregeling aandacht wordt besteed aan deze noodzakelijke voorwaarde van voldoende netcapaciteit.

ATR advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat – Subsidie Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer.