Artikelen door Ahmed Moaty

Advies Gemeente Zaanstad over APV en parkeerverordening

In september 2018 heeft ATR de gemeente Zaanstad geadviseerd over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en over de gemeentelijke parkeerverordening. De Gemeente Zaanstad heeft ATR gevraagd advies uit te brengen over de verordeningen in het kader van het opstellen van één gemeentelijke omgevingsverordening (Verordening Fysieke Leefomgeving). In deze verordening komen de bepalingen samen die betrekking […]

Openbaar maken van fiscale vergrijpboeten

Op 19 december 2018 is voor consultatie opengesteld het wetsvoorstel openbaarmaking vergrijpboeten. Uit de Panama-papers en de verhoren van de ondervragingscommissie fiscale constructies, bleek dat verschillende beroepsbeoefenaren een belangrijke rol spelen bij het opstellen en implementeren van structuren voor belastingontwijking en -ontduiking. Daar moeten maatregelen tegen worden getroffen. Met dit wetsvoorstel worden vergrijpboeten openbaar gemaakt. […]

Wijzing van de Activiteitenregeling milieubeheer met betrekking tot de eisen aan de rapportage van energiebesparende maatregelen

Op 17 januari 2019 is de wijzing van de Activiteitenregeling milieubeheer met betrekking tot de eisen aan de rapportage van energiebesparende maatregelen aan ATR voorgelegd voor advisering. Deze wijziging geeft invulling aan de informatieplicht die gaat gelden voor bedrijven en instellingen die onder de Wet Milieubeheer vallen. Voor deze inrichtingen geldt de verplichting tot het […]

Wetvoorstel Wijziging Telecommunicatiewet overstappen

Op 17 december 2018 is het wetvoorstel Wijziging Telecommunicatiewet overstappen aan ATR voorgelegd voor advisering. Deze wijziging legt verplichtingen vast voor telecomaanbieders indien een abonnee wenst over te stappen naar een andere aanbieder. Aanvullend legt het de ministeriële bevoegdheid vast om inlichtingen te vorderen van aanbieders van elektronische communicatiediensten – en netwerken voor het uitvoeren […]

Transparantie maatschappelijke organisaties

Op 21 december 2018 ontving ATR voor advies het conceptwetsvoorstel transparantie maatschappelijke organisaties. Dit wetsvoorstel bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds gaat het om het invoeren van regels die de transparantie van geldstromen naar maatschappelijke organisaties moeten vergroten, anderzijds gaat het om een wijziging van het BW waardoor de transparantie bij stichtingen (verder) wordt vergroot om […]

Wijziging Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart

Op 20 december 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het wijzigingsvoorstel van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Het voorstel maakt onderdeel uit van het beleid om de bemanningseisen voor de zeevisserij zoveel mogelijk internationaal te harmoniseren en te integreren met die voor de […]

Wet taal en toegankelijkheid HO en MBO

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 19 december de “Wet taal en toegankelijkheid” ontvangen. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) worden gewijzigd met het oog op de gevolgen van de internationalisering van het onderwijs. Het gaat om een combinatie van wettelijke maatregelen waarbij […]

Wijziging regeling vermindering verhuurderheffing 2014

Op 11 oktober 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) het voorstel tot wijziging van de Regeling vermindering verhuurderheffing 2014 aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. Bij het Belastingplan 2019 is een wetswijziging opgenomen van de Wet maatregelen woningmarkt 2014. Het betreft de invoering van een heffingsvermindering voor verduurzaming van huurwoningen. […]

Wet franchise

Op 12 december 2018 ontving ATR het wetsvoorstel Wet franchise voor toetsing. Dit voorstel beoogt de relatie tussen franchisegever en franchisenemer evenwichtiger te maken. Het legt daartoe rechten en plichten op aan franchisegevers en franchisenemers. ATR concludeert dat het voorstel de noodzaak tot ingrijpen goed onderbouwt. Wel plaatst ATR nog enkele vraagtekens bij de effectiviteit […]

Derde versie Verkeersverdelingsregeling Schiphol-Lelystad Airport

Op 18 januari 2019 is de derde versie van de Verkeersverdelingsregel (VVR) Schiphol-Lelystad Airport voor toetsing aan ATR voorgelegd. Doel van het voorstel is om binnen de grens van 500.000 vluchten op Schiphol ruimte te creëren voor meer transfervluchten door ‘punt-tot-punt-vluchten’ te verplaatsen naar Lelystad Airport. De vrijgekomen capaciteit op Schiphol mag alleen worden opgevuld […]