Artikelen door Ahmed Moaty

Subsidieregeling LNG en bio-LNG

Op 11 september 2019 is de Subsidieregeling LNG en bio-LNG aan het Adviescollege toetsing regeldruk voorgelegd voor toetsing. Het voorstel beoogt de verkoop en het gebruik van Liquefied Natural Gas (LNG) en op termijn bio-LNG te stimuleren. Een LNG-truck stoot volgens de toelichting minder CO2, fijnstof (PM10) en stikstofoxiden (NOx) uit. Het college constateert dat […]

Aanpassingen verhuurderheffing

ATR heeft op 23 augustus 2019 het wetsvoorstel aanpassingen verhuurderheffing ontvangen. Het Kabinet stelt een heffingsvermindering voor van de verhuurderheffing, en stelt voor om tijdelijke nieuwbouwwoningen voor sociale huur tijdelijk vrij te stellen van de verhuurderheffing. De reden hiervoor is dat de woningbouw achterblijft bij de woningbehoefte. ATR onderschrijft de noodzaak voor het treffen van […]

Gespecificeerde toestemming bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wabvpz)

Heroverweging van wet nodig Patiënten moeten vanaf 1 juli 2020 voor elektronische uitwisseling van medische gegevens gespecificeerd toestemming verlenen. Dat houdt in dat zij specifiek moeten aangeven of een bepaalde hulpverlener (arts, specialist e.d.) hun patiëntgegevens mogen inzien en gebruiken. Én voor welke medische gegevens dat geldt. Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseert de minister voor […]

Regeling Kansspelen op afstand en uitvoeringsregeling kansspelen

Op 26 juli 2019 ontving ATR voor advies de Ontwerpregeling kansspelen op afstand en de ontwerp uitvoeringsregeling kansspelen. Na de Wet Kansspelen op afstand (Wet koa) en het Besluit Kansspelen op afstand (Besluit koa) volgt met dit voorstel de Regeling Kansspelen op afstand. Deze Regeling bevat de meer gedetailleerde bepalingen als uitvloeisel van het Besluit […]

Besluit regeling uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Op 21 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voorgenomen Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel implementeert de minimumeisen die volgen uit artikel 8 bis van de herziene (Europese) Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Hierbij gaat het om eisen voor een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. […]

Wijziging besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2020

Op 29 augustus 2019 is aan ATR voor advies voorgelegd de wijziging van Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2020. Dit besluit maakt het mogelijk om de zorgtoeslag te verhogen en het aantal rechthebbenden op een zorgtoeslag te laten toenemen. De zorgtoeslag wordt verstrekt om huishoudens met lage inkomens en middeninkomens in staat te stellen […]

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226)

Het wetsontwerp dat rijbewijzen ongeldig maakt waarop een code ‘95’ is vermeld, maar waarvoor eerder een vrijstelling gold, wordt voorgesteld op dringend verzoek van de Europese Commissie. Eerder was Nederland van plan om de certificaten (code ‘95’) te laten vervallen bij het einde van de geldigheid van het rijbewijs. De vrijstelling voor oudere chauffeurs van […]

Wet uitbannen illegale tabakshandel

ATR heeft op 30 mei 2019 het Wetsvoorstel ontvangen ter goedkeuring en uitvoering van het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten. Het doel van het wetsvoorstel is het voorkomen en bestrijden van de toenemende handel in illegale tabaksproducten. Handel in illegale tabaksproducten ondermijnt het beleid voor tabaksontmoediging. Die handel omzeilt ook wettelijke maatregelen […]

Renteaftrekbeperking minimumkapitaalregel

ATR heeft op 19 juli 2019 het Wetsvoorstel renteaftrekbeperking minimumkapitaalregel ontvangen. Het Kabinet stelt voor om de renteaftrek voor banken en verzekeraars te beperken. Zij mogen de vergoede rente voor vreemd vermogen niet aftrekken, als hun vreemd vermogen hoger is dan 92% en hun eigen vermogen dus kleiner dan 8%. Daarmee worden de fiscale voordelen […]