Artikelen door Ahmed Moaty

Subsidieregeling stimuleren virtuele internationale samenwerkingsprojecten

ATR heeft op 11 maart 2021 de “Subsidieregeling stimuleren virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs” ontvangen voor advies. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2021 en vervalt 1 september 2026. De internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 9 maart tot 9 april 2021. De subsidieregeling is de basis van een stimuleringsmaatregel om docenten en onderwijskundigen de […]

Actualisatie industriële emissies

Op 1 maart 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel regelt een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en een wijziging van de Omgevingsregeling. Het voorstel regelt onder andere een aanscherping van de emissiegrenswaarden voor biomassa gestookte installaties en uit de luchtmodule. Daarnaast regelt het voorstel een herintroductie […]

Wijziging ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Op 12 maart 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel is een wijziging van de verordening basisveiligheidsnormen stralings-bescherming van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Inhoudelijk regelt het voorstel de vaststelling van specifieke vrijgavewaarden voor een aantal kunstmatige radionucliden. Deze nucliden worden veelvuldig toegepast door de medische sector […]

Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden

Het Kabinet wil belastingontwijking aanpakken. Daarom stelt het Kabinet voor om dividendstromen vanuit Nederland naar landen met lage dividendbelasting aan te pakken. Dat doet dit wetsvoorstel door al bij de bron (in Nederland) belasting over dividenduitkeringen te heffen. In de praktijk zullen ondernemingen dit willen voorkomen. Zij zullen naar verwachting hun aandeelhoudersstructuur zó aanpassen dat […]

Besluit herijking rekeneisen mbo en omvang keuzedelen

Het besluit regelt dat er voor de mbo-niveaus 2, 3 en 4 herijkte rekeneisen gaan gelden. Daarnaast regelt het besluit dat het behaalde resultaat voor rekenen gaat meetellen in de slaag/zakbeslissing. Ook zal het examenonderdeel rekenen geen deel meer uitmaken van het centraal examen, maar uitsluitend worden geëxamineerd met instellingsexamens. De herijkte rekeneisen, inclusief de […]

Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

Seksueel misbruik is één van de meest verwoestende vormen van criminaliteit. Als beelden van het misbruik op internet worden geplaatst, krijgt het slachtoffer opnieuw pijn te verduren. Daarom moet niet alleen het misbruik maar ook de verspreiding van kinderpornografisch materiaal worden aangepakt. Dit wetsvoorstel is erop gericht om het internet te schonen van dit materiaal […]

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en invoering van afkoop klein netto-pensioen en netto-lijfrente

Na inwerkingtreding van de Wet waardeoverdracht klein pensioen zijn er nog twee vormen van kleine pensioenen die tot hoge uitvoeringslasten voor pensioenuitvoerders leiden. De eerste vorm bestaat uit de kleine bruto-pensioenen (minder dan € 503,24 bruto per jaar) die een andere ontstaansgeschiedenis hebben dan een einde van de individuele deelneming (einde van een dienstbetrekking). Het […]

ATR Jaarverslag 2020

Afgelopen jaar werd duidelijk dat de kwaliteit van wetgeving en van de uitvoering te wensen overlaat. Dit is terug te zien in onze adviezen. In 2020 plaatsten wij in 3 van de 5 adviezen vraagtekens bij de werkbaarheid van het betreffende wetsvoorstel. Dat betekent dat niet duidelijk was of de wetsvoorstellen goed aansluiten bij de […]

Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) i.v.m. het duurzaam gebruik van daken

Op 6 januari 2021 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de “wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) i.v.m. het duurzaam gebruik van daken” voorgelegd voor toetsing. De wijziging maakt het mogelijk om eigenaren van gebouwen (nieuw en bestaand) met industriefuncties (bijv. distributiecentra) en overige gebruiksfuncties (geen bewoningen, zoals garages) te verplichten om […]