Artikelen door Ahmed Moaty

Besluit Jaarverantwoording WMG

Het voorliggende besluit wijzigt het ‘Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub WMG)’. Door het voorstel hoeft een aantal categorieën van zorgaanbieders niet meer te voldoen aan de verplichtingen uit artikel 40a WMG ten aanzien van de financiële bedrijfsvoering en artikel 40b WMG ten aanzien van de openbaarmaking van de jaarverantwoording. ATR heeft […]

Wijziging van de wet onderwijsdeelnemers (WRO)

Het wetsvoorstel breidt de wettelijke grondslagen in de WRO uit voor de verwerking van gegevens uit het register onderwijsdeelnemers. Het wetsvoorstel geeft hiervoor diverse aanleidingen: Toezichthouders, zoals gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs, kunnen nu niet effectief toezicht houden op het verzuim aan particuliere, buitenlandse en internationale scholen. Diverse instanties hebben gevraagd om uitwisseling […]

Besluit en ministeriële regeling loonkostensubsidie en normbedragen studietoeslag Participatiewet 2021

Als werkgevers werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen kunnen zij in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie. Het bedrag van de loonkostensubsidie is gelijk aan het verschil tussen 100% van het wettelijk minimumloon en de door een deskundige vast te stellen loonwaarde van de werknemer. Er zijn in Nederland zeven methoden om de loonwaarde vast […]

Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening Covid-19

Mensen verliezen door de coronapandemie hun werk of zijn niet in staat ander werk te vinden. Het kabinet wil deze mensen intensiever ondersteunen. Met deze regeling kunnen 35 mobiliteitsteams worden ingericht, één per arbeidsmarktregio. De regionale mobiliteitsteams krijgen in totaal een budget van 270 miljoen. Zij kunnen aan werknemers behorend tot de doelgroep (dat zijn […]

Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en regeling in verband met de modernisering van het asbeststelsel

Asbest kan verschillende vormen van kanker veroorzaken. Vanwege dit gevaar is het bewerken, verwerken en in voorraad houden van asbest sinds 1 juli 1993 verboden. Asbest komt echter nog op vele plaatsen voor. Bij het verwijderen ervan kunnen asbestvezels vrijkomen. Om dit te voorkomen is het van belang dat het verwijderen zorgvuldig gebeurt. Daarom bevat […]

Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19

Deze tijdelijke wet verplicht telecomproviders tellingen over mobiele telefoons aan de overheid te verstrekken. Het gaat daarbij om locatiegegevens. Daarbij worden niet de normale GPS-gegevens gebruikt, maar de plaatsen van de zendmasten waar de telefoons mee zijn verbonden. Het RIVM wil gebruik kunnen maken van gegevens over verblijfplaatsen en verplaatsingen van groepen individuen. De gegevens […]

Besluit Tijdelijke Wet Groningen

Het Besluit Tijdelijke Wet Groningen regelt de nadere uitwerking van de wet met dezelfde naam. Het voorstel stelt nadere regels aan de procedure omtrent benoeming, schorsing en ontslag en de rechtspositie van de leden van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Daarnaast expliciteert het, in aanvulling op de kaders die volgen uit de Kaderwet zbo’s, rapportage-eisen […]

Wet toekomst pensioenen

Het huidige pensioenstelsel gaat op de schop. De reden hiervoor is dat het stelsel financieel niet langer houdbaar is en het deelnemers niet biedt wat zij ervan verwachten, te weten een pensioen dat koopkracht behoudt, zonder risico op korting. Het wetsvoorstel bevat een wettelijk kader voor een nieuw pensioenstelsel. Hoe dat er precies uit komt […]

Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0)

Op 3 juni 2020 is aan ATR voor advies voorgelegd de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0). De regeling verlengt de huidige subsidieregeling op basis waarvan bedrijven die als gevolg van de coronacrisis een omzetverlies verwachten een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen. Bedrijven kunnen voor een volgende periode van 4 […]

Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19

De sector sport is hard geraakt door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door het stopzetten van alle sportactiviteiten in de eerste maanden van de verspreiding van het virus blijken zij niet of nauwelijks in staat om hun financiële verplichtingen over deze maanden na te komen. Daartoe behoren ook de huurverplichtingen. Om de amateursportorganisaties te […]