Artikelen door Ahmed Moaty

1000ste adviesaanvraag bij Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft recentelijk de 1000ste adviesaanvraag ontvangen met betrekking tot regeldrukgevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving. Het Adviescollege werd in juni 2017 opgericht als rechtsopvolger van Actal. De kerntaak van het Adviescollege is adviseren over en toetsen van voorgenomen wet- en regelgeving in een zo vroeg mogelijke fase van het wetgevingsproces. Daarnaast […]

Besluit en Regeling elektronische publicaties

Op 6 januari 2020 heeft het ministerie van BZK het voorgenomen Besluit elektronische publicaties en de Regeling elektronische publicaties aan ATR aangeboden voor toetsing. Het voorstel regelt de nadere uitwerking van de Wet elektronische publicaties. Het voorstel vervangt de verplichting voor bestuursorganen om over overheidsbesluiten te publiceren in huis-aan-huisbladen door een verplichting te publiceren in […]

Besluit bescherming koopvaardij

Op 9 januari 2020 ontving het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor advies het voorstel Besluit bescherming koopvaardij. ATR heeft gewacht met het uitbrengen van advies totdat op 29 januari 2020 ook de regeldrukparagraaf is toegestuurd. Het besluit bevat de uitwerking van regels uit de Wet Bescherming Koopvaardij, daarmee staan nut en noodzaak van dit besluit […]

Besluit uitvoering Crisis en herstelwet 21e tranche

Op 20 december 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken het Besluit uitvoering Crisis en herstelwet 21e tranche aan ATR voorgelegd voor advies. Twee keer per jaar start de procedure om het Besluit uitvoering Chw te wijzigen via tranches. Gemeenten kunnen via de tranches projecten aanmelden voor onder andere ontwikkelingsgebieden, innovatieve experimenten en flexibele bestemmingsplannen. […]

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Op 7 januari 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Wijziging Wet milieubeheer in verband met implementatie van richtlijn hernieuwbare energie en ter uitvoering van het Klimaatakkoord aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. Het wetsvoorstel implementeert een aantal bepalingen uit richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie […]

Besluit afschaffen rekentoets

De centrale ‘rekentoets’ wordt afgeschaft. Leerlingen die examen doen in het vak wiskunde, oefenen hun rekenvaardigheden via dit vak. De andere leerlingen moeten een schoolexamen rekenen doen. Dit betreft alleen vmbo- en havoleerlingen, want vwo-leerlingen hebben allemaal een vorm van wiskunde in hun pakket. Het besluit regelt het schoolexamen rekenen dat vmbo- en havoleerlingen die […]

Wijziging Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake het beschikken op resultaat en het vereenvoudigen van geschilbeslechting

Op 15 januari 2020 is aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor advies aangeboden de Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Er zijn twee redenen om de wet te wijzigen. Allereerst is het wetsvoorstel een reactie op uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. In deze uitspraken is bij beslissingen over maatschappelijke ondersteuning door […]

Wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie in verband met de stimulering van aanvullende maatregelen ter vermindering van broeikasgas

De wijziging van de SDE+ subsidie maakt het mogelijk om ook subsidie te verlenen aan maatregelen die broeikasgas verminderen. In de oude regeling kwamen alleen technieken voor hernieuwbare energie in aanmerking. Vanwege deze uitbreiding wordt de naam van de regeling veranderd. De nieuwe naam van de subsidie wordt Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE+ […]

Wijziging van de Participatiewet in verband met het verbeteren van de ondersteuning aan bijstandsgerechtigden

Op 12 december 2019 heeft ATR voor advies ontvangen het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Participatiewet in verband met het verbeteren van de ondersteuning van mensen in de bijstand en aanpassing van de uitvoering van de taal-eis’. Het wetsvoorstel past de Participatiewet op twee onderdelen aan. Het legt allereerst vast dat gemeenten in het vervolg bij […]