Artikelen door Ahmed Moaty

Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang

Op 6 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang. Grote pensioenfondsen, woningcorporaties, instellingen voor wetenschapsbeleid en netbeheerders zullen worden aangemerkt als organisatie van openbaar belang (oob). Daardoor gelden aanvullende wettelijke waarborgen voor de accountantscontroles van deze instellingen. Die waarborgen moeten de kans op een ondeugdelijke accountantscontrole verkleinen. De aanvullende […]

Besluit securitisaties

Securitisaties zijn gebundelde en in delen verkochte leningen van banken of andere kredietgevers aan huishoudens en bedrijven. Zulke bundels bestaan bijvoorbeeld uit hypothecaire leningen en autoleningen of -leases. Die bundels worden in delen verkocht. Securitisaties vervullen een belangrijke rol in de financiële markten. Maar na de Amerikaanse subprime hypotheek-crisis en de daaruit volgende mondiale financiële […]

Wijziging Kadasterbesluit

Op 6 juli 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het voorstel tot wijziging van het Kadasterbesluit aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. De voorgenomen wijziging is gericht op de afscherming van persoonsgegevens van bedreigde personen door het Kadaster. Het gemak waarmee persoonsgegevens van beveiligde personen nu nog verkregen kunnen worden, leidt […]

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 2019

Op 13 juni 2018 heeft de Minister voor Medische Zorg en Sport de voorgenomen Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 2019 voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Onder voorwaarden kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen tot 2019 de btw die aan hen in rekening wordt gebracht bij investeringen in sportaccommodaties en sport-materialen in […]

Besluit bekostiging hoger onderwijs

Het “Besluit bekostiging hoger onderwijs” regelt dat voor de periode 2021-2024 kwaliteitsbekostiging toegekend kan worden aan hogescholen en universiteiten. Bij de invoering van het studievoorschot (afschaffen van de basisbeurs) in 2014 is afgesproken dat de middelen die daardoor vanaf 2018 vrijkomen, geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Met de kwaliteitsbekostiging is een […]

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Met de ‘Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie’ wordt geregeld dat de vijf kolencentrales in ons land voor de elektriciteitsproductie in de toekomst geen gebruik meer mogen maken van kolen. Het doel is de uitstoot van CO₂ te verminderen om te kunnen voldoen aan de klimaatambities en afspraken waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. Het uitgangspunt […]

Advies ATR om Berichtenbox te wijzigen

De Berichtenbox van MijnOverheid.nl krijgt een steeds belangrijke rol in de communicatie tussen overheid en burgers. Inmiddels beschikken ruim 7 miljoen burgers over een Berichtenbox en gebruiken steeds meer overheidsorganisaties de box om berichten aan burgers te sturen. Deze ontwikkeling maakt het des te belangrijker dat het gebruik van de Berichtenbox geen onnodige (ervaren) regeldruk […]

Wetsvoorstel implementatie Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

Op 27 februari 2018 heeft ATR het wetsvoorstel ter implementatie van de Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders ter toetsing ontvangen. De richtlijn beoogt de betrokkenheid van aandeelhouders bij de corporate governance van beursvennootschappen verder te vergroten en de transparantie tussen aandeelhouders en beleggers te bevorderen. Zo bevat de richtlijn een regeling voor de identificatie van aandeelhouders en […]

Verkeerverdelingsregel tussen Schiphol en Lelystad Airport

Op 18 juni 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voorgenomen Besluit verkeersverdeling tussen de luchthavens Schiphol en Lelystad en de bijbehorende regeling voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Vanwege het belang van (inter)continentale verbindingen op Schiphol voor de Nederlandse economie, wil het kabinet de schaarse capaciteit op Schiphol benutten […]