Artikelen door Ahmed Moaty

Wijziging Tijdelijk Besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener

Op 1 mei 2018 is aan ATR voorgelegd de wijziging van het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener. De AMvB geeft uitvoering aan artikel 36a van de Wet op de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Het verklaart voor een periode van vijf jaar bij wijze van experiment de bachelor medisch hulpverlener bevoegd tot het zelfstandig […]

Tijdelijk Besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist

Op 30 april 2018 is aan ATR voorgelegd een concept van het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist. In het verleden heeft al een internetconsultatie over het besluit plaatsgehad. Daarnaast zijn de beroepsgroepen van de tandartsen en mondhygiënisten ook nog afzonderlijk over het besluit geraadpleegd. De AMvB geeft uitvoering aan artikel 36a van de Wet op […]

Wijziging Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2019

Op 29 augustus 2018 is aan Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor advies voorgelegd de wijziging van Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2019. Dit besluit maakt het mogelijk om de zorgtoeslag te verhogen en het aantal rechthebbenden op een zorgtoeslag te laten toenemen. De zorgtoeslag wordt verstrekt om huishoudens met lage inkomens en middeninkomens in […]

Ontwerpbesluit invoering E10-benzine

Met dit besluit wordt geregeld dat vanaf 1 juli 2019 de meeste tankstations verplicht zijn om E10-benzine aan te bieden aan de consument . E10 is een mengsel van 90 procent fossiele brandstof en 10 procent bio-ethanol. De gevolgen voor het milieu zijn naar verwachting positief, omdat het gebruik van duurzame conventionele bio-ethanol, ten opzichte […]

Wijziging van de Mediawet 2008

Het wetsvoorstel behelst aanpassing van de Mediawet 2008 op diverse onderdelen. ATR heeft twee onderdelen hiervan getoetst, omdat hierbij sprake is van regeldruk voor bedrijven. Bij de overige onderdelen van de wetswijziging gaat het om bestuurlijke lasten, die vallen buiten het mandaat van ATR. Het advies van ATR gaat over a. de aanscherping van de […]

Wet en Besluit implementatie Prospectusverordening

Op 31 augustus 2018 zijn aan ATR voor advies voorgelegd het Wetsvoorstel en Besluit strekkende tot implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 (de Prospectusverordening). De Prospectusverordening bevat regels over het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot […]

Ministeriële Regeling Nationaal Regime MIDID II

Sinds 3 januari 2018 is de Richtlijn MIFID II (EU-Richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014) van kracht. De Richtlijn legt spelregels vast die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten aanbieden of als ze daarover advies geven. Art. 3 van de Richtlijn biedt de mogelijkheid aan Lidstaten om personen/ondernemingen die beperkt beleggingsdiensten verlenen onder voorwaarden […]

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging VO

Doel van het “Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging VO” is de systematiek voor de basisbekostiging van het voortgezet onderwijs te vereenvoudigen, zodat deze inzichtelijker wordt en beter aansluit bij de schoolpraktijk. De huidige bekostigingssystematiek is volgens betrokkenen complex en te gedifferentieerd, waardoor de hoogte van bekostiging nu afhangt van tientallen parameters. Het nieuwe model voor de basisbekostiging […]

Wet minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking

Op 31 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd het Wetsvoorstel minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking. Het wetsvoorstel past binnen de verdere vergroening van het belastingstelsel in Nederland. Het wetsvoorstel introduceert een belastingheffing over CO₂-uitstoot bij het opwekken van elektriciteit. De nieuwe belasting heeft tot doel de CO₂-uitstoot als gevolg van elektriciteitsopwekking terug te dringen. De nieuwe […]