Artikelen door Ahmed Moaty

Besluit Wapens en munitie i.v.m. implementatie EU-richtlijn

Op 11 februari 2019 ontving het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) de adviesaanvraag voor het besluit Wapens en munitie in verband met de invoering van een Europese vuurwapenrichtlijn. Het doel van de richtlijn is om het misbruik van vuurwapens voor criminele doeleinden verder aan te pakken. Dit besluit stelt regels op die onder andere betrekking hebben […]

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de veiligheid van breedplaatvloeren

Op 20 november 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken de Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 m.b.t. de veiligheid van breedplaatvloeren aan ATR voorgelegd voor advies. De wijziging verplicht eigenaren van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren om de huidige staat van de gebouwen vast te stellen via een stappenplan. Deze onderzoeksplicht wordt ingevoerd voor de meest risicovolle […]

Wijziging Besluit huurprijzen i.v.m. maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering

De WOZ-waarde van woningen is de afgelopen sterk gestegen. Deze waarde vormt input in het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor het berekenen van het aantal punten dat een huurwoning krijgt. Dit aantal punten bepaalt of die woning in de gereguleerde of in de geliberaliseerde huurmarkt mag worden verhuurd. De sterke stijging van de WOZ-waarde heeft tot gevolg […]

Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19

De Tweede Kamer heeft op 22 april 2020 per motie verzocht om de gevolgen van COVID-19 voor studenten in kaart te brengen en studenten waar mogelijk te ondersteunen. In deze tijdelijke regeling zijn de voorwaarden voor toekenning van een financiële tegemoetkoming uitgewerkt. Er is besloten twee “doelgroepen” studenten die in de afrondende fase van hun […]

Tijdelijke wet COVID-19 OCW (tweede verzamelwet)

ATR heeft op 18 mei 2020 de ‘Tijdelijke wet Covid-19 OCW’ ontvangen voor toetsing. Het wetsvoorstel regelt enkele spoedeisende tijdelijke voorzieningen, zoals: a.  aanpassingen voor leraren bewegingsonderwijs in opleiding, b. verruiming van de samenloopregeling van de Erfgoedwet, c. het treffen van een voorziening voor de beoordeling van leerresultaten in het primair onderwijs, d. tegemoetkoming voor […]

Wijziging Besluit Voertuigen in verband met het doorvoeren van verbeteringen in de aanpak van tellerfraude

Op 10 juni 2020 is de voorgenomen Wijziging van het Besluit Voertuigen in verband met het doorvoeren van verbeteringen in de aanpak van tellerfraude ATR aangeboden voor toetsing. Het voorstel regelt o.a. een verbod op de invoer, de verkoop, het in voorraad hebben en afleveren van apparaten die geschikt zijn om de teller van een […]

Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 2020

Op 9 juni 2020 is de Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 2020 voor advies aangeboden aan ATR. Met het voorstel wordt beoogd de SEEH toegankelijker te maken voor gemengde verenigingen door het creëren van de mogelijkheid om ook subsidie te ontvangen voor het aandeel huurwoningen in verenigingen met ten minste één koopwoning. Verder worden de […]

Wijzigingsregeling RNES (Garantie klein krediet corona)

Deze wijzigingsregeling voegt een nieuwe subsidiemodule ‘garantie klein krediet corona’ toe aan de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES). De module beoogt de toegang tot liquiditeit voor MKB-ondernemers met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen de 10.000,- en 50.000,- euro te vergemakkelijken. De garantie klein krediet corona is bedoeld voor ondernemingen die een ‘extra zetje’ nodig […]

Wet beperking liquidatie- en stakingsverlies-regeling

Dit wetsvoorstel stelt drie aanvullende voorwaarden voor het toepassen van de liquidatie- en stakingsverliesregeling. De eerste aanvullende voorwaarde is kwantitatief: de aftrekbaarheid van verlies wordt beperkt tot € 5 miljoen. De tweede voorwaarde is territoriaal: de aftrekbaarheid wordt beperkt tot verliezen uit deelnemingen in landen van de EU en de EER. De derde aanvullende voorwaarde […]

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Dit wetsvoorstel introduceert een registratieverplichting voor uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies. Deze registratieverplichting vloeit voort uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn. De verplichting houdt in dat informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van trusts en soortgelijke juridische constructies, moet worden ingewonnen, bijgehouden en geregistreerd. Niet nakomen van deze verplichting wordt strafbaar. Omdat criminelen […]