Artikelen door Ahmed Moaty

Nota van wijziging wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Op 11 december 2020 is het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel bevat de verplichting voor bedrijven om een werkwijze te hebben om discriminatie in de wervings- en selectieprocedure te voorkomen en deze schriftelijk vast te leggen. De conceptnota van wijziging voegt aan het wetsvoorstel twee […]

Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Op 25 april 2022 is een voorstel tot wijziging van het Besluit melden bedrijfs-afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen voor toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel regelt dat bedrijven die een milieuvergunning hebben om chemische processen uit te voeren waarbij zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) een rol spelen, worden verplicht de ZZS waarmee ze werken en die in […]

Wijziging regeling experiment digitale rijbewijsaanvraag

Op 13 september 2022 is het voorstel tot Wijziging van de regeling inzake het experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen voor toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel wijst ruim 50 nieuwe gemeenten aan, die in de nabije toekomst de mogelijkheid kunnen aanbieden om een rijbewijsaanvraag elektronisch te doen. Als een gemeente de elektronische aanvraagmogelijkheid […]

Regeling voorzieningen Wet digitale overheid

Op 21 juni 2022 is de Regeling voorzieningen Wet digitale overheid (Wdo) voor toetsing aangeboden aan ATR. De Regeling bevat een uitwerking van bepalingen in de Wet digitale overheid. Daarbij gaat het onder andere om regels over het gebruik van DigiD en MijnOverheid. De bepalingen komen grotendeels overeen met de huidige Regeling generieke digitale infrastructuur. […]

Wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de actualisatie van de erkende maatregelenlijsten

Dit voorstel actualiseert de erkende maatregelenlijsten (EML). Hierdoor sluit de EML de komende vier jaar weer aan op de meest actuele stand van de techniek, de investeringskosten en energieprijzen. Met het voorstel wordt de sectorspecifieke indeling van de maatregelen losgelaten, waardoor onnodige overlap op de lijst wordt voorkomen. Bij de nieuwe EML zijn er nog […]

Wijziging van de Regeling aanwijzing aanbieders essentiële diensten EZK in verband met de aanvullende aanwijzing van DNS-dienstverleners

Bedrijven kunnen doelwit zijn van opzettelijke schadelijke acties die de werking van netwerk- en informatiesystemen verstoren. Dit kan economische bedrijvigheid belemmeren, aanzienlijke financiële verliezen opleveren en het gebruikersvertrouwen ondermijnen. Het effect van dergelijke acties is bovendien groter wanneer bedrijven diensten aanbieden die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving of wanneer bedrijven met name […]

Wet flexibilisering inzet vertrouwensfunctionarissen

Op 20 juli is de voorgenomen Wet flexibilisering inzet vertrouwensfunctionarissen voor toetsing aangeboden aan ATR. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) in verband met de invoering van een locatiegebonden verklaring van geen bezwaar (VGB). Daarnaast verplicht het voorstel werkgevers om een werknemer aan te melden bij de veiligheidsdiensten vanaf het moment dat hij is […]

Regeling gedeeltelijke implementatie beroepskwalificaties binnenvaart

Op 17 januari 2022 is de voorgenomen Regeling gedeeltelijke implementatie richtlijn beroepskwalificaties binnenvaart voor advies aangeboden aan ATR. Het voorstel regelt de gedeeltelijke implementatie van de EU-Richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart. Het voorstel wijzigt de huidige Binnenvaartregeling en implementeert daarmee de richtlijn, voor zover dit mogelijk is binnen de huidige kaders […]

BNC fiche quick scan

Veel regeldruk in Nederland heeft een Europese oorsprong. Schattingen lopen uiteen van 60% tot 90%. Voor het beperken van onnodige regeldruk in Nederland is het daarom van belang om goed zicht te hebben op de gevolgen voor regeldruk van nieuwe Europese wet- en regelgeving. Dit zicht moet bij voorkeur in een zo vroeg mogelijke fase […]

Wijziging van de Woningwet i.v.m. het regelen van een grondslag voor het verwerken van het Burgerservicenummer van woningzoekenden door toegelaten instellingen en woonruimteverdelers i.v.m. het uitvoeren van een digitale inkomenstoets

Volgens de Woningwet moeten woningcorporaties een inkomenstoets uitvoeren voordat zij een sociale huurwoning aan een woningzoekende mogen toewijzen. Op dit moment gebeurt deze toets op basis van een inkomensverklaring die een woningzoekende zelf bij de Belastingdienst moet opvragen. Deze moet de woningzoekende vervolgens uploaden in het systeem van de woningcorporatie. Dit proces is omslachtig voor […]