Artikelen door Ahmed Moaty

Regeling Jaarverantwoording Wmg

De regeling bepaalt welke gegevens zorgaanbieders bij de jaarverantwoording openbaar moeten maken en de wijze waarop dat moet gebeuren. De jaarverantwoording bestaat uit de financiële verantwoording en een toelichting daarop, de bij de financiële verantwoording te voegen informatie, waaronder een accountantsverklaring en andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder. Voor de financiële verantwoording sluit […]

Besluit Jaarverantwoording WMG

Het voorliggende besluit wijzigt het ‘Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub WMG)’. Door het voorstel wordt een aantal categorieën van zorgaanbieders uitgezonderd van de werkingssfeer van artikel 40a WMG ten aanzien van de financiële bedrijfsvoering en artikel 40b WMG ten aanzien van de openbaarmaking van de jaarverantwoording. Dit betekent dat deze categorieën […]

Uitvoeringsregeling Wtza

De wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) introduceert een meldplicht bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor nieuwe en bestaande instellingen en solistisch werkende zorgaanbieders. De melding moet plaatsvinden voorafgaand aan de daadwerkelijke zorgverlening. Doel van de meldplicht is om de toezichthouder over informatie te doen beschikken om te kunnen beoordelen of een zorgaanbieder vanaf de […]

Regeling Jaarverantwoording Wmg

ATR heeft de mogelijkheid om over nieuwe regelgeving, nadat al eerder een advies is uitgebracht, ook nog een aanvullende zienswijze uit te brengen. ATR kan dit doen als na het advies de nieuwe regeling zodanig is aangepast, dat er substantiële gevolgen (positief of negatief) voor de regeldruk optreden. ATR heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt […]

Wet kwaliteitsregistraties zorg

De overheid heeft tot taak zorg te dragen voor goede zorg in Nederland. Om dit te kunnen doen moet er een eenduidige registratie van de kwaliteit van zorg zijn. Kwaliteitsregistraties vervullen deze rol in Nederland. Inmiddels zijn er 63 landelijk actieve kwaliteitsregistraties. De verwachting is dat er nog 10 bij zullen komen. Er zijn knelpunten […]

Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

ATR heeft op 2 juni 2021 het ‘Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 houdende de verankering van de mogelijkheid om een opleiding in te richten op basis van een samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs)’ ontvangen voor […]

Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

Het voorstel geeft invulling aan één element van de Verordening ter bevordering van eerlijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (hierna: verordening). De verordening is van toepassing op de relatie tussen onlinetussenhandelsdiensten (hierna: platforms) en zakelijke gebruikers (hierna: ondernemers). De verordening bevat regels om schadelijke handelspraktijken door platforms aan te pakken. Nederland heeft geen […]

Tijdelijke regeling subsidie bodemsanering ernstige historische verontreiniging bedrijfsterreinen

Deze tijdelijke subsidieregeling is om de sanering van ernstige historische verontreinigde bedrijfsterreinen te stimuleren. De subsidie gaat gelden voor saneringen van bodem¬verontreiniging waarvoor geen beschikking ‘ernst en spoed’ is gegeven of waarvoor nog geen plan is om te saneren. De verwachting is dat ernstige historische verontreinigde bedrijfsterreinen die zijn aangemeld voor 1 januari 2008 en […]

Bouwstenen voor wettelijke verplichtingen voor IMVO

Het kabinet wil bevorderen dat ondernemingen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) en zo negatieve gevolgen van bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu in het buitenland voorkomen of verminderen. Daarbij streeft het kabinet naar een invulling waarbij de regeldruk die proportioneel is in verhouding tot de doelstelling van het IMVO-beleid. De minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking […]