Artikelen door Ahmed Moaty

Wijziging Reglement verkeersregels i.v.m. harmonisering milieuzones

Op 20 december 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voorgenomen Besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens in verband met de vaststelling van milieuzones aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. Op dit moment bestaan er grote verschillen in toegangsregimes en bebording bij milieuzones in gemeenten in Nederland. […]

Wet acceptatie buitenlandse APK

Op 11 maart 2019 heeft het ministerie van I&W het voorstel tot Wijziging Wegenverkeerswet (WvW) 1994 in verband met acceptatie van buitenlandse APK keuringen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat voertuigen met een Nederlands kenteken in een andere lidstaat van de Europese Unie een APK keuring […]

Wijziging Huisvestigingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte

Op 14 maart 2019 is het voorstel tot Wijziging Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. De wijziging creëert de mogelijkheid voor gemeenten om een registratie-, meld- en/of vergunningplicht in te voeren. Daarnaast stelt het voorstel enkele maatregelen […]

Meldingsplicht voor grensoverschrijdende agressieve fiscale constructies

Op 15 maart 2019 heeft ATR het wetsvoorstel ontvangen dat de EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies implementeert. (Richtlijn (EU) 2018/822). Tevens was bijgevoegd de berekening van de gevolgen voor de regeldruk. Intermediairs die agressieve fiscale grensoverschrijdende constructies bedenken en realiseren, worden verplicht deze te melden. Intermediairs zijn doorgaans de bedenkers en ondersteunen de realisatie ervan. Met […]

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Op 8 maart 2019 heeft de minister van Binnenlandse Zaken een voorstel tot wijziging van het Bouwbesluit aan ATR aangeboden voor toetsing. Deze wijziging is de uitwerking van de wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Met deze wijziging wordt het certificeringstelsel uitgewerkt. Een […]

Wijziging Besluit basisregistratie ondergrond (tweede tranche)

Op 19 februari 2019 heeft ATR het verzoek ontvangen van het ministerie van BZK om advies uit te brengen over de wijziging van het Besluit basisregistratie ondergrond (tweede tranche). Het Besluit basisregistratie ondergrond voorziet in de aanwijzing van brondocumenten en regelt daarmee de feitelijke gegevensinhoud van de Basisregistratie ondergrond. De basisregistratie en de daarbij behorende […]

Implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen

Op 12 februari 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de voorgenomen Implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het wetsvoorstel regelt de nationale implementatie van wijzigingen van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen in de Wet Milieubeheer. De wijziging van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen is een onderdeel van […]

Omgevingsregeling Omgevingswet

Op 30 januari 2019 heeft ATR het verzoek ontvangen van het ministerie van BZK om advies uit te brengen over de Omgevingsregeling Omgevingswet. De Omgevingsregeling bevat de nadere invulling van de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) bij de Omgevingswet. Het voorstel regelt onder andere detailbepalingen over grenzen van locaties, voor meet- en rekenmethoden en […]

Wijziging Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet negentiende tranche

Op 5 maart 2019 heeft het ministerie van BZK het voorstel tot Wijziging Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet negentiende tranche aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. De Crisis- en herstelwet (Chw) zorgt voor een snellere uitvoering van ruimtelijke plannen en stimuleert innovatieve en duurzame projecten. Twee keer per jaar start de procedure […]

Anti Tax Avoidance Directive 2 (ATAD2)

Op 15 maart 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën het wetvoorstel voorgelegd dat de 2e EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) implementeert. Die EU-richtlijn bestrijdt belastingontwijkingpraktijken die gebruik maken van verschillen in de vennootschapsbelasting tussen lidstaten van de EU en derde landen. Het Nederlandse wetsvoorstel implementeert de richtlijn volledig. Het kabinet maakt daarbij geen gebruik van de mogelijkheid […]