Artikelen door Ahmed Moaty

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 17 juni 2019 de voorgenomen wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) aan ATR aangeboden voor toetsing. Het voorstel regelt dat de SEEH opnieuw wordt opengesteld voor eigenaar-bewoners, doordat subsidiebudget wordt toegevoegd voor deze doelgroep. In september 2016 is deze regeling initieel gestart. Voor eigenaar-bewoners […]

Wetsvoorstel Nationale Studentenenquête (NSE)

ATR heeft op 15 juli 2019 het wetsvoorstel ontvangen voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de Nationale Studentenenquête (NSE). Vanaf 2008 wordt in het hoger onderwijs de NSE afgenomen. De komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft ertoe geleid dat instellingen zich voor de NSE […]

Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing

Op 26 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing. Het wetsvoorstel introduceert een vrachtwagenheffing voor vrachtwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg. Deze voertuigeigenaren betalen naar gereden kilometer en de netto-inkomsten terugvloeien naar de vervoerssector voor innovatie en verduurzaming. De toelichting bij het voorstel geeft aan dat […]

Wijziging Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014

Op 11 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de voorgenomen wijziging van de Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. In Nederland is het vliegen onder zichtvliegvoorschriften (VFR, Visual Flight Rules) verboden buiten de daglichtperiode. Sinds 1 juni 2016 is vrijstelling verleend voor opleidingsvluchten in […]

Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen

Op 26 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet. Om de betaalbaarheid van huurwoningen te bevorderen, te zorgen voor een reële verhouding tussen huurprijs en kwaliteit van de woning en om doorstroming te stimuleren, bevat het wetsvoorstel vier maatregelen die het doelmatiger toewijzen van DAEB-woningen naar huishoudenstypen […]

Wijziging Mijnbouwwet i.v.m. aanpassing vergunningstelsel aardwarmte

Op 5 juli 2019 is het wetsvoorstel Wijziging Mijnbouwwet i.v.m. aanpassing vergunningstelsel aardwarmte aan ATR voorgelegd voor toetsing. Het wetsvoorstel voorziet in een aparte vergunningsystematiek voor de geothermische sector zodat deze beter aansluit op de bedrijfsvoering van aardwarmtebedrijven. De systematiek gaat uit van een toewijzing zoekgebied, de startvergunning en de vervolgvergunning. Het college heeft geen […]

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Op 29 april 2019 heeft het ministerie van LNV de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Doel van de regeling is om op korte termijn de geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte gebieden te verminderen door subsidies voor het beëindigen van varkenshouderijlocaties. Deze beëindiging moet onherroepelijk en definitief zijn. De […]

Wijziging van het Registratiebesluit BIG

Op 8 juli 2017 heeft ATR een adviesaanvraag ontvangen over de wijziging van het Registratiebesluit BIG. Dit besluit regelt de gevallen waarin beroepsbeoefenaren verplicht zijn om hun BIG-nummer bekend te maken. Met dit nummer kunnen patiënten de zogeheten BIG-registratie raadplegen, waarin alle beroepsbeoefenaren zijn opgenomen. Tevens is daarin informatie opgenomen over de eisen waaraan zij […]

Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009

Op 15 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voorgenomen wijziging van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing en advies. Het voorstel regelt vier wijzigingen van het Besluit. Deze wijzigingen hebben betrekking op de mogelijkheden voor rijinstructeurs om hun bevoegdheid (opnieuw) te behalen of […]

Wijziging Warenwetbesluit Meel en brood

Op 14 juli 2019 heeft ATR een adviesaanvraag ontvangen over de wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood. De bakkerijsector en consumentenorganisaties hebben op wijzigingen in de aanduiding (verpakking) van een aantal broodsoorten, zoals bruinbrood, zuurdesembrood, meergranenbrood en volkorenbrood, aangedrongen. Het doel is om de voorlichting over deze producten eenduidig te laten zijn, zodat de […]