Artikelen door Ahmed Moaty

Instroom nieuwkomers vraagt structurele onderwijsvoorzieningen

Tijdelijke voorzieningen om nieuwkomers van onderwijs te kunnen voorzien houden onvoldoende rekening met de prognoses dat de instroom van nieuwkomers verder zal toenemen. Ook is nog niet goed genoeg vastgelegd dat gemeenten en scholen voldoende informatie krijgen om een bijdrage te kunnen leveren aan de opvang van nieuwkomers in het onderwijs. Bovendien zijn de regeldrukeffecten […]

Wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

Het kabinet wil het aantal arbeidsongevallen onder uitzend- en inleenkrachten verminderen. Het komt daarom met nieuwe meld- en vergewisplichten voor inleners en uitleners. De effectiviteit van deze nieuwe verplichtingen is niet onderbouwd. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) ziet bovendien een alternatief. Daarmee wordt voorkomen dat de regeldruk structureel met bijna    € 30 miljoen toeneemt. […]

Tijdelijk besluit eenmalig bedrag ouderen van Surinaamse herkomst

Ouderen die tussen 1957 en 1975 in Suriname woonden en vóór de onafhankelijkheid naar Nederland zijn gekomen, hebben in de periode dat zij in Suriname woonden geen AOW opgebouwd. Zij waren volgens de systematiek van de AOW namelijk niet-ingezetenen. Niet-ingezeten zijn niet verzekerd binnen het stelsel van de AOW. De Surinaamse gemeenschap ervaart het feit […]

Subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2022

Op 14 september 2022 is aan ATR voor advies voorgelegd de Subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2022. Dit is een subsidieregeling voor de ondersteuning van zorgprofessionals in Covid-tijd. Deze subsidieregeling volgt op de subsidieregeling coronabanen in de Zorg 2021. De kosten voor coronabanen van januari t/m juni 2022, worden achteraf gesubsidieerd. Coronabanen zijn tijdelijke ondersteunende […]

Regeling inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht vanwege een verlaging van het vereiste aantal examenpogingen per niet behaald examenonderdeel ten behoeve van de ontheffing op basis van aantoonbaar geleverde inspanningen

Als een inburgeringsplichtige er niet in vier pogingen in slaagt om voor alle onderdelen van het inburgeringsexamen te slagen kent de wet de mogelijkheid om een ontheffing van de examenplicht wegens aantoonbaar geleverde inspanningen te vragen. De wijzigingsregeling verlaagt dit aantal pogingen van vier naar drie. ATR heeft de minister in zijn advies laten weten […]

Tabaks- en rookwarenwet in verband met de invoering van een registratiesysteem voor verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten

Het is niet duidelijk welke functie een wettelijk verplicht registratiesysteem van verkooppunten van tabaks- en aanverwante producten heeft voor de handhaving van verkoopverboden en andere verboden ten aanzien van rookwaren. Ook is niet duidelijk welke functie en meerwaarde deze registratie heeft ten behoeve van de monitoring van de ontwikkeling in het aantal verkooppunten. Daarom zijn […]

Verbetering kwaliteit hoger onderwijs met minder regeldruk

Door structureel middelen ter beschikking te stellen voor kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs, neemt de lastendruk voor instellingen af. Het is goed dat het kabinet kiest voor aansluiting bij bestaande instrumenten. Dat schrijft ATR aan de minister van OCW in reactie op een voorgestelde aanpassing van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. […]

Advies wetsvoorstel huisvesting primair en voortgezet onderwijs

Met dit voorstel wil het kabinet bereiken dat schoolgebouwen beter worden onderhouden. Ook moet het binnenklimaat in scholen gezonder worden. Het voorstel verplicht basis- en middelbare scholen om een meerjarig onderhoudsplan te maken. Bovendien krijgen zij een inspanningsverplichting voor het verbeteren van het binnenklimaat. In zijn advies schrijft ATR dat deze inspanningsverplichting niet veel toevoegt […]

Meerwaarde van aanvullende eisen in Besluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie niet duidelijk

Het kabinet neemt maatregelen om discriminatie bij werving en selectie tegen te gaan. Het Besluit toezicht gelijke kansen bevat eisen in aanvulling op de verplichtingen die al in de wet zijn opgenomen. De eisen in de wet zijn al heel concreet. Het is niet duidelijk wat de meerwaarde is van de aanvullende eisen die met […]