Artikelen door Ahmed Moaty

Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19

Het Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19 is een aanvulling op de recent vastgestelde Europese verordening over de verlengde geldigheidsduur van rijbewijzen. De Europese verordening verlengt de geldigheidsduur van rijbewijzen die verliepen in de periode tussen 1 februari 2020 en 1 september 2020 met zeven maanden. Het voorstel verlengt de geldigheid van […]

Besluit vrijstelling Nt2 en omkeerregeling

Met dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat mbo-studenten op niveau 4 het examenonderdeel Nederlands op een lager niveau mogen afsluiten als zij het examen Engels en Duits op een hoger niveau afsluiten (de ‘omkeerregeling’). Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt dat Nt2-studenten vrijstelling kunnen krijgen voor (onderdelen van) het examenonderdeel Nederlandse taal, op basis van een resultaat […]

Wet versterking toekomstperspectief publieke omroep

Om de publieke taak in een snel veranderend medialandschap te kunnen blijven vervullen, moet de omroep zich vernieuwen. Het wetsvoorstel dat die vernieuwing mogelijk moet maken, kent daartoe vijf doelstellingen: (1) het versterken van de maatschappelijke worteling en de pluriformiteit van de landelijke publieke omroep; (2) het flexibeler maken van programmering en distributie; (3) het […]

Wijziging Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. EU-Richtlijn 2018/645

Op 19 november 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voorgenomen wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel regelt de verplichte implementatie van de EU-Richtlijn 2018/645 aangaande de vakbekwaamheid van buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs. De wijzigingen uit de Richtlijn en het wetsvoorstel hebben betrekking op […]

Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Het kabinet wil met dit wetsvoorstel de beschikbaarheid van jeugdhulp en jeugdzorg verbeteren. Het wil dit op vier manieren doen: Gemeenten moeten hun opdrachtgeverschap verstevigen door een verplicht regionaal samen te werken. Dit geldt met name voor de specialistische jeugdhulp, de jeugdreclassering en de jeugdbescherming. De inkoop van deze en eventueel nog andere vormen van […]

Onderzoek naar het Integraal Afwegingskader

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) verricht op eigen initiatief onderzoek naar de kwaliteit van de IAK-documenten bij voorgenomen wet- en regelgeving. ATR voert het onderzoek in eigen beheer uit. Toelichting Bij voorgenomen wet- en regelgeving vindt in de regel internetconsultatie plaats. Die consultatie is bedoeld om wetgevingsprocedures transparanter te maken en de kwaliteit (met name de […]

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

In het regeerakkoord is opgenomen dat het beleid voor IMVO wordt geëvalueerd en zo nodig herzien. Om te bezien of, en zo ja welke, dwingende maatregelen voor IMVO genomen kunnen worden, is het project “IMVO-maatregelen in perspectief” opgezet. De beleidsopties die zijn verkend, zijn geclusterd in vier ‘doordachte mixen’, te weten: (1) de nuloptie, waarbij […]

Wet verlenging minimale geldigheidsduur cadeaubonnen

De Tweede Kamer heeft een motie van het lid Van den Berg (CDA) aangenomen die de regering verzoekt om de minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen van één naar twee jaar te verlengen. Dit wetsvoorstel dient hiertoe. Het moet ertoe leiden dat consumenten meer tijd hebben om een cadeaubon te gelde te maken. Uit onderzoek van de […]

Wet collectieve warmtevoorziening

Dit wetsvoorstel stelt regels aan collectieve warmtesystemen. Die kunnen in stedelijk gebied op een kosten- en energie-efficiënte manier helpen bij de reductie van de CO2-uitstoot. Daarvoor wordt in dit wetsvoorstel een wijkgerichte aanpak voorgesteld waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende omstandigheden, zoals de beschikbaarheid van restwarmte, de kenmerken van de woningen en de technische […]