Artikelen door Ahmed Moaty

Wijzigingsregeling in verband met vernieuwde NTA 8800 (2023)

Op 29 november 2022 is een voorstel voor toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel wijzigt de Omgevingsregeling, de Regeling Bouwbesluit 2012, de Regeling energieprestatie gebouwen en de Regeling omgevingsrecht. Het voorstel wijzigt deze regelingen in verband met een vernieuwde versie van de energieprestatie-bepalingsmethode NTA 8800 en de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen. Het voorstel regelt enkele vereenvoudigingen in […]

Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals BV’s en verenigingen, zijn verplicht om tenminste éénmaal per boekjaar een algemene vergadering voor hun leden of aandeelhouders te houden. Tijdens zo’n algemene vergadering nemen de leden en aandeelhouders besluiten over bijvoorbeeld financiële kwesties of de interne organisatie van die rechtspersoon. Volgens het huidige Burgerlijk Wetboek moet een algemene vergadering altijd op […]

Doorontwikkeling IAK naar Beleidskompas

Op 20 oktober 2022 kondigde de minister voor Rechtsbescherming aan het Integraal afwegingskader (IAK) voor beleid en regelgeving in 2023 te vervangen door het Beleidskompas. Het Beleidskompas biedt overheidsmedewerkers een structuur bij de voorbereiding van beleid en regelgeving en om daarbij kwaliteitsnormen goed toe te passen. De doorontwikkeling van het IAK richting het Beleidskompas kan […]

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de invoering van een verbod op de verkoop van bepaalde gebruiksmessen aan minderjarig en het dragen daarvan in de openbare ruimte

Het bezit en het gebruik van wapens in de openbare ruimte is al langere tijd hoog en vertoont onder minderjarigen en jongvolwassenen een stijgende lijn. De straatcultuur verhardt, wat tot uitdrukking komt in een toenemend aantal geweldsincidenten waarbij steeds vaker een mes of een ander wapen wordt gebruikt. Dit leidt op zijn beurt weer tot […]

Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023

De energieprijzen zijn fors gestegen sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Huishoudens met een variabel energiecontract of een vast contract dat afloopt hebben daardoor een hoge energierekening, met negatieve koopkrachteffecten tot gevolg. Om huishoudens financiële zekerheid te bieden ten aanzien van de energieprijzen heeft het kabinet op Prinsjesdag aangekondigd per 1 januari 2023 […]

Wijziging van de Regeling beslagvrije voet in verband met de vaststelling van de termijn bedoeld in artikel 475da, vijfde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele wijzigingen van de modelmededeling

Bij burgers met schulden kan beslag worden gelegd op het inkomen. Zij hebben dan recht op een minimumbedrag om van te leven. Dit is de beslagvrije voet. De eerder al ingediende Verzamelwet SZW 2023 voert wijzigingen door waarmee het bestaansminimum van (meer) burgers beter wordt beschermd. Zo kunnen meer mensen aanspraak doen om een hogere […]

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Op 20 oktober is het voorgenomen Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 voor toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel herstelt kleine fouten en onvolkomenheden in de vier AMvB’s bij de Omgevingswet. Verder regelt het voorstel enkele technische en tekstuele wijzigingen, zonder inhoudelijke aanpassingen. Het college stelt vast dat de toelichting nut en noodzaak van het voorstel onderbouwt. Het […]

Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders

Op 16 november 2022 is voorgenomen Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders voor toetsing en advies voorgelegd aan ATR. Het wetsvoorstel moet onder meer de integere bedrijfsvoering van zorgaanbieders beter borgen door (verdere) aanscherping van de publiekrechtelijke randvoorwaarden aan die bedrijfsvoering. Het wetsvoorstel introduceert hiertoe normen ter voorkoming van negatieve gevolgen van tegenstrijdige belangen en […]

Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen i.v.m. het verruimen van de doelgroep, het toegankelijker maken van maatregelen voor monumentale huurwoningen, en het vervallen van de twee maatregelen-eis

Op 22 november 2022 is de Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen in verband met het verruimen van de doelgroep, het toegankelijker maken van maatregelen voor monumentale huurwoningen, en het vervallen van de twee maatregelen-eis aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. De Subsidieregeling Verduurzaming Onderhoud Huurwoningen (SVOH) is op 1 […]

Wet bemanning zeeschepen

Op 27 september 2022 is de voorgenomen Wet bemanning zeeschepen voor toetsing aangeboden aan ATR. Het wetsvoorstel regelt een herziening en herstructurering van de wettelijke eisen voor bemanning aan boord van zeeschepen. Het doel van het voorstel is de samenhang van de bepalingen te verbeteren en te verduidelijken en enkele knelpunten uit de uitvoeringspraktijk te […]