Artikelen door Ahmed Moaty

Volg- en traceersysteem voor tabaksproducten

Op 27 november 2018 is aan ATR voorgelegd het wetsvoorstel voor het volgen en traceren van tabaksproducten. Dit voorstel implementeert twee artikelen van de tabaksrichtlijn van de EU. Die richtlijn verplicht om alle verpakkingen van sigaretten, shagtabak en andere tabaksproducten te voorzien van unieke nummers en echtheidskenmerken. Dat is noodzakelijk voor het terugdringen van illegale […]

Besluit zorgverzekering collectiviteitskorting

Het besluit zorgverzekering collectiviteitskorting verlaagt het maximale kortingspercentage dat zorgverzekeraars aan collectiviteiten kunnen verstrekken. Dit percentage gaat van 10% naar 5%. In de praktijk is gebleken dat de korting niet wordt verdiend door besparingen voor een collectiviteit. Dat is wel de bedoeling van de korting. De korting blijkt in de praktijk gefinancierd te worden uit […]

Wijziging Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Op 8 oktober is het voorstel tot wijziging van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband met de aanpassing van het S-formulier ter toetsing aan ATR voorgelegd. Het S-formulier is een formulier voor de overdracht van scheepsafvalstoffen en moet worden gebruikt bij de afgifte van afvalstoffen die op schepen zijn ontstaan. De wijzigingen […]

Werkprogramma 2019

Op 5 december 2018 heeft het kabinet het werkprogramma 2019 van ATR naar de Tweede Kamer gestuurd. Het werkprogramma beschrijft hoe het College invulling geeft aan zijn adviestaken ten behoeve van het kabinet en aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarplannen/2018/12/05/werkprogramma-2019  

Experiment wietteelt (gesloten coffeeshopketen)

Op 12 november 2018 is aan ATR voorgelegd het ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen. Dit besluit werkt de experimenteerwet uit, wijst de deelnemende gemeenten aan, regelt de bevoegdheid van de burgemeesters om aanvullend lokale eisen te stellen, en stelt eisen aan de coffeeshops, de (kandidaat)telers en het vervoer van hasjiesj en andere producten van hennep. In […]

Wetsvoorstel wijziging van de Winkeltijdenwet

Bij de evaluatie van de Winkeltijdenwet in 2016 is geconcludeerd dat de Winkeltijdenwet goed werkt. Het komt echter voor dat winkeliers worden verplicht hun winkel open te stellen. Deze wetswijziging beoogt de keuzevrijheid voor winkeliers met betrekking tot de openingstijden van hun winkel te bevorderen. In de ontwerpfase van dit wetsvoorstel is de mkb-toets uitgevoerd. […]

Actief openbaar maken van calamiteitenrapporten jeugd en zorg

Op 6 november 2018 is ATR verzocht om over het ontwerpbesluit openbaarmaking calamiteitenrapporten in de jeugd- en gezondheidszorg te adviseren. Dat besluit regelt dat de inspecties hun bevindingen over calamiteitenmeldingen actief openbaar zullen maken. ATR laat in een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten dat het nut en de noodzaak om […]

Regeling tot wijziging van de Regeling Europese EZ-subsidies (REES)

De Regeling Europese EZ-subsidies (REES) bevat uitvoeringsbepalingen ten aanzien van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen): het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij, het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De REES wordt aangepast om de wijzigingen die voortvloeien uit de Verordening (EU) 1303/1203 te implementeren in de Nederlandse […]

Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail

Op 19 oktober 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voorgenomen Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Het wetsvoorstel regelt de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Deze omvorming heeft onder andere tot doel de aansturing van ProRail te vereenvoudigen en de verantwoording over de taakuitvoering […]

Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail

Op 19 oktober 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voorgenomen Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Het wetsvoorstel regelt de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Deze omvorming heeft onder andere tot doel de aansturing van ProRail te vereenvoudigen en de verantwoording over de taakuitvoering […]