Artikelen door Ahmed Moaty

Verzamelwet pensioenen 2019

Op 8 mei 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het concept van de Verzamelwet pensioenen 2019. Het wetsvoorstel wijzigt de pensioenregelgeving op een zestal onderwerpen. Dat zijn de waardeoverdracht van kleine pensioenen, de gegevenslevering door de DNB, het overbruggingspensioen, de medezeggenschap in pensioenaangelegenheden bij kleine ondernemingen (tussen de 10 en 50 werknemers), de premiebetaling […]

Wijziging Bouwbesluit 2012

Op 11 april 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK) een voorstel tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel wijzigt artikel 6.10, tweede lid van het Bouwbesluit 2012. Deze wijziging zorgt ervoor dat de wettelijke bepalingen in het Bouwbesluit over de aansluiting van gebouwen […]

Uitvoeringsbesluit Wwft

Op 6 februari 2018 is aan ATR voorgelegd het uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit besluit geeft uitvoering aan de Vierde anti-witwasrichtlijn. Die richtlijn beoogt de volledige traceerbaarheid van geldovermakingen, om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. De richtlijn wordt geïmplementeerd met […]

Wijziging Besluit Personenvervoer 2000

Op 9 april 2018 heeft de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voorstel tot wijziging van het Besluit Personenvervoer 2000 voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Het voorstel draagt bij aan vereenvoudiging van de taxiregelgeving. Deze vereenvoudiging is gericht op het verminderen van de lastendruk voor de taxi-sector en […]

Wet toezicht beheersorganisaties auteursrechten

Op 2 mei 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over het Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (hierna de Wet toezicht). Het wetsvoorstel versterkt het toezicht op de organisaties die de auteursrechten van derden beheren. In de praktijk zijn dit meestal collectieve beheersorganisaties (cbo’s). In de […]

Verzamelwet VWS 2018

Op 29 september 2017 is de Verzamelwet VWS 2018 voor advies aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voorgelegd. Met de wet repareert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een aantal wetstechnische en redactionele onvolkomenheden in bestaande wetgeving. Daarnaast worden enkele wetten geactualiseerd en worden wijzigingen voorgesteld ter uitvoering van een nieuwe Europese verordening en […]

Wetsvoorstel implementatie EU-Richtlijn werkzaamheden en toezicht pensioeninstellingen

Op 13 januari 2019 moet een EU-Richtlijn, die de werkzaamheden van en het toezicht op pensioeninstellingen regelt, in de Nederlandse regelgeving zijn geïmplementeerd (de zogeheten IORP-Richtlijn). De praktische betekenis voor Nederland is gelegen in:Op 13 januari 2019 moet een EU-Richtlijn, die de werkzaamheden van en het toezicht op pensioeninstellingen regelt, in de Nederlandse regelgeving zijn […]

Regeling berekeningsmethodieken ouderdomspensioenen

De Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater schrijft voor welke stappen drinkwaterbedrijven moeten volgen, voordat klein-verbruikers mogen worden afgesloten van drinkwater. Afsluiting is bijv. aan de orde wanneer huishoudens de drinkwaterrekening (langdurig) niet betalen. De minister van IenW wil de regeling zo aanpassen dat een kleinverbruiker na afsluiting, gedurende een bepaalde periode, kan beschikken over […]

Wijziging Besluit spoorwegpersoneel 2011

Op 14 maart 2018 heeft het ministerie van IenW het voorstel tot wijziging van het Besluit spoorwegpersoneel 2011 aan ATR aangeboden voor toetsing. Het wijzigingsvoorstel geeft uitvoering aan een wijziging van de Spoorwegwet die bepaalt dat spoorwegondernemingen bevoegd zijn machinisten te beoordelen en bevoegheidsbewijzen toe te kennen. Het bevoegdheidsbewijs voor machinisten heeft betrekking op taalkennis, […]

Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Op 9 april 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden. De directe aanleiding van deze wetswijziging zijn de gebeurtenissen rondom het extra budget voor de verpleeghuiszorg. Een nieuwe kwaliteitstandaard voor de verpleeghuiszorg leidt volgens het huidige tariefmechanisme tot een ophoging van de tarieven voor deze zorg. Zij zullen met […]