Artikelen door Ahmed Moaty

Wijziging BTIV inzake markttoets en erfpacht

Op 3 juni 2019 ontving ATR voor advies het Besluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) inzake de vereenvoudiging van de markttoets en bepaling van het erfpachtvoordeel. Door deze wijziging wordt het BTIV afgestemd op de vereenvoudiging van de markttoets, zoals die onlangs is opgenomen in de Wet maatregelen middenhuur. Daarnaast […]

Wijziging Regeling Verkeersregelaars 2009

Het ministerie van IenW heeft op 17 april 2019 het voorstel tot wijziging van de Regeling verkeersregelaars 2009 en de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen aan ATR aangeboden voor toetsing. Het wijzigingsvoorstel regelt een verlichting van de eisen voor beroepsverkeers-regelaars en transportbegeleiders. Het voorstel volgt op de uitkomsten en aanbevelingen van het Overlegorgaan Centrale Ontheffingsverlening […]

Wijziging Postwet 2009

Op 12 april 2019 is het wetvoorstel Wijziging van de Postwet aan ATR voorgelegd voor advisering. Deze wijziging heeft als doel de Universele Postdienst (UPD) betaalbaar te houden. Daartoe wordt het uitgangspunt van netwerkconcurrentie losgelaten evenals het aanmerkelijke markmacht instrument (AMM). Toegang tot de markt moet gaan plaatsvinden op basis van onderhandeling tussen de betrokken […]

Wijziging van de Mijnbouwwet voor het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en het verbeteren van de investeringsaftrek mijnbouw op zee.

De wijziging van de Mijnbouwwet werkt de financiële waarborgen voor de bekostiging van de verwijdering van infrastructuur voor de winning van olie en aardgas verder uit. Ook verbreedt en verruimt zij de investeringsaftrek voor mijnbouw op zee. De wetswijziging moet voorkomen dat de gaswinning uit de kleine velden op de Noordzee verdwijnt door een slecht […]

Besluit maximering korting collegegeld voor eerstejaarsstudenten van opleidingen met het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs

Op 1 september 2018 is de Wet verlaagd wettelijk collegegeld in werking getreden. Met invoering van de wet en de bijhorende algemene maatregel van bestuur is onder andere geregeld dat vanaf studiejaar 2018/2019 nieuwe eerstejaars-studenten een korting krijgen van 50% op het wettelijk collegegeld. De maatregelen beogen de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te vergroten […]

Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 25 maart 2019 het voorgenomen Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet aan ATR aangeboden voor toetsing. Het Aanvullingsbesluit werkt de kaders uit die zijn bepaald in de Aanvullingswet. Het Aanvullingsbesluit regelt onder andere inhoudelijke en procedurele bepalingen voor de voorkeursrecht- en de onteigeningsbeschikking. Daarnaast bevat het besluit bepalingen voor […]

Ontwerpbesluit emissie-eisen (pellet)kachels inzake vervroegde invoering van uitvoeringsverordening (EU) 2015/1185

Op 30 april 2019 ontving ATR het Ontwerpbesluit emissie-eisen (pellet)kachels inzake vervroegde invoering van uitvoeringsverordening (EU) 2015/1185 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het besluit bepaalt dat Europese eisen voor nieuwe (pellet)kachels al vanaf 1 januari 2020 in Nederland van toepassing worden, twee jaar eerder dan uit de verordening volgt. De eisen uit de […]

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Op 10 mei 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn. De nieuwe richtlijn herziet de bestaande detacheringsrichtlijn uit 1996. Het doel is gedetacheerde werknemers uit andere lidstaten meer gelijke loon- en arbeidsvoorwaarden te bieden ten opzichte van nationale werknemers. Om dat te bereiken moet het uitzendbureau de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden […]

Besluit medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

Op 29 april 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Besluit medezeggenschap cliënten zorginstellingen. Het wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 gaat de huidige wet medezeggenschap zorginstellingen vervangen. De belangrijkste wijziging is dat de plicht tot het instellen van een cliëntenraad beperkt wordt tot de grotere zorginstellingen. Dat zijn de zorginstellingen met ten minste 10 […]