Artikelen door Ahmed Moaty

Wijzigingsbesluit financiële markten 2021

Dit verzamelbesluit bevat verschillende wijzigingen. Ten eerste worden eisen geïntroduceerd voor een volledig geautomatiseerd advies. Geautomatiseerde adviezen brengen specifieke risico’s met zich mee waar maatregelen tegen getroffen moeten worden. Ten tweede wordt de frequentie verlaagd van de accountantscontrole op het kostprijsmodel. Daarmee wordt invulling gegeven aan een advies van Actal uit 2017. Ten derde wordt […]

Verzamel-AMvB Omgevingswet

Op 16 juli 2021 is de voorgenomen Verzamel-AMvB Omgevingswet voor toetsing aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Het besluit regelt hoofdzakelijk technische wijzigingen in de besluiten bij de Omgevingswet. Het gaat daarbij onder andere om herstel van omissies en actualisering van de AMvBs in verband met wijzigingen van andere regelgeving. De wijzigingen in het […]

Verzamelwet EZK 2020

De Waarborgwet 2019 is op 1 juli 2020 inwerking getreden. Na inwerkingtreding is echter een risico op consumentenmisleiding geconstateerd bij zgn. samengestelde edelmetalen. Een voorbeeld van een samengesteld voorwerp is een zilveren ring met een zeer dunne gouden opperlaag. Bij dergelijke ringen is het mogelijk dat consumenten de indruk krijgen dat het voorwerp van goud […]

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Mismatches bij toepassing van het zakelijkheidbeginsel in de Vennootschaps-belasting worden ook wel verreken¬prijs¬verschillen genoemd. Voor onderlinge verrekenprijzen tussen onderdelen van inter¬nationaal opererende bedrijven moet het zakelijkheidsbeginsel, d.w.z. een redelijke prijs, worden gehanteerd. Die zakelijkheid kent hierin een zekere bandbreedte (‘arms length’) waarbinnen de verrekenprijs als billijk wordt beoordeeld. Die bandbreedte kan worden gebruikt om bij […]

Wijziging Besluit BRP (Derdenbesluit BRP)

Op 27 juli 2021 heeft de Staatssecretaris van BZK een wijziging van het besluit Basisregistratie Personen (BRP) voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel wijst vier werkzaamheden aan met gewichtig maatschappelijk belang waarvoor systematisch gegevens uit de BRP kunnen worden verstrekt aan derden. Die systematische verstrekking draagt bij aan een effectieve en efficiënte […]

Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving in verband met regels over stalemissies

Op 30 juni 2021 is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een voorstel voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel betreft een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) in verband met aanscherping van de regels inzake stalemissies bij biologisch pluimvee en biologische varkens en scharrelvarkens. In het Bal staan grenswaarden voor […]

Wet goed verhuurderschap

Op 6 juli 2021 is dit wetsvoorstel aangeboden aan ATR. Het voorstel beoogt aanvullend gemeentelijk instrumentarium te creëren om goed verhuurderschap te bevorderen en malafide verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan. Het wetsvoorstel introduceert onder andere de mogelijkheid voor gemeenten om algemene, landelijk geüniformeerde regels inzake werkwijzen voor verhuurders en verhuurbemiddelaars te introduceren. Deze […]

Wijziging Spoorwegwet in verband met overwegveiligheid

Op 12 juli 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel wijzigt de Spoorwegwet in verband met de overwegveiligheid. Het geeft een aanwijzingsbevoegdheid aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat waarmee maatregelen voor niet actief beveiligde overwegen (NABO’s) kunnen worden afgedwongen. Daarnaast bevat het voorstel de verplichting om een (land)hek […]