Artikelen door Ahmed Moaty

Wijziging Regeling Wet Kinderopvang

Een aanzienlijk deel van de ouders met een kinderopvangtoeslag krijgt te maken met terugvorderingen en nabetalingen. Soms lopen die op tot enkele duizenden euro’s. Voor een deel van de ouders leidt dit tot betalingsproblemen, die in een problematische (toeslag)schuld resulteren. De voorgenomen wijziging van de regeling heeft tot doel om hoge terugvorderingen van kinderopvangtoeslag het […]

Spoedwet aanpak stikstof

Op 19 november 2019 heeft het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Spoedwet aanpak stikstof voorgelegd voor toetsing. Deze Spoedwet heeft tot doel om op korte termijn te komen tot een geïntensiveerde en samenhangende aanpak gericht op vermindering van de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden in Nederland. Verder richt deze wet zich op het […]

Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling

Op 23 oktober 2019 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers aan ATR voorgelegd voor toetsing. Het Kabinet vindt dat er de salderingslevering te veel financieel voordeel oplevert voor particuliere eigenaren van […]

Wijziging Regeling bodemkwaliteit

Op 21 oktober 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de voorgenomen wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. De regeling bodemkwaliteit geeft invulling aan de regels met betrekking tot de kwaliteitsborging bij bodembeheer. Bepaalde (bodem)werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door erkende personen of bedrijven die […]

Wijziging Wet financiering politieke partijen

Op 31 oktober 2019 ontving ATR de adviesaanvraag voor het voorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen. De Wfpp, die in 2013 is ingevoerd, is in 2017 door de Commissie Veling geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie stelt het kabinet een aantal wijzigingen in de wet voor. Deze wijzigingen moeten de transparantie van […]

Wijziging Besluit bodemkwaliteit i.v.m. PFAS-maatregelen

Op 11 november 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de voorgenomen wijziging van het Besluit bodemkwaliteit aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel beoogt voorbereidingsprocedures te versnellen die moeten worden gevolgd bij het nemen van decentrale besluiten over gebied-specifiek beleid met betrekking tot PFAS. Het voorstel heeft tot […]

Wet regulering sekswerk

Op 15 oktober 2019 ontving ATR voor advies het wetsvoorstel Wet regulering sekswerk. Kern van het voorstel is dat er een uniforme vergunningplicht komt voor seksbedrijven en dat iedere prostitué(e) een prostitutievergunning moet hebben. Deze vergunningen worden opgenomen in een landelijk register. Voor prostituees die voor of bij een bedrijf werken, gelden dezelfde voorwaarden als […]

Wijziging Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009 en Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012

Op 8 oktober 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de wijzigingen van de Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009 en van de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor advies. Het voorstel wijzigt verplichtingen voor stagebegeleiders van rijinstructeurs en verplichtingen die betrekking hebben op de bijscholing van rijinstructeurs. Daarnaast bevat […]

Wijziging Besluit i.v.m. de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van energieprestatie gebouwen en inijking van energielabels.

Op 16 oktober 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken het Wijzigingsbesluit i.v.m. de aanpassing van de methodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en de inijking van energielabels aan ATR voorgelegd voor advies. Aanleiding vormt de inwerkingtreding van de nieuwe rekenmethode NTA 8800 voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen. De […]

ATR onderzoek naar implementatie EPBD

Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) verricht op eigen initiatief onderzoek naar de implementatie van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) in Nederland en in vijf Europese landen: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Noorwegen, Tsjechië en Portugal. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voert het onderzoek in opdracht van ATR uit. Een belangrijke aanleiding voor het onderzoek […]