Artikelen door Ahmed Moaty

Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (Trm) en de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 BES-eilanden in verband met het stellen van regels inzake het beperken van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs in geval van vaccinatie of herstel

De Wet publieke gezondheid (Wpg) biedt de mogelijkheid om deelname aan bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld evenementen) of toegang tot bepaalde voorzieningen (bijvoorbeeld de horeca) slechts mogelijk te maken op vertoon van een bewijs van een negatieve testuitslag, een bewijs van vaccinatie of een bewijs van herstel van infectie met het coronavirus. Hiervoor kunnen mensen een nationaal […]

Wijzigingsregeling in verband met NTA8800 en de beoordelingsrichtlijnen

Op 11 december 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel wijzigt de Regeling Bouwbesluit 2012, de Regeling energieprestatie gebouwen en de Omgevingsregeling in verband met de nieuwe versie van de energie-prestatiebepalingsmethode NTA8800 en de beoordelingsrichtlijnen. Het voorstel herstelt enkele omissies en verduidelijkt een aantal definities in de methode. Het […]

Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen

Op 29 november 2021 is het Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. Dit besluit bevat een nadere uitwerking van de Wet screening ambtenaren van politie en politie-externen. Deze wet heeft tot doel de integriteit van de politie, de rijksrecherche en de Politieacademie verder te waarborgen. In het […]

Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel

Op 7 december 2021 is de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. De subsidieregeling ziet o.a. op aanschaf en aanpassing (retrofit) van emissieloze mobiele werktuigen (op land en water) en bouwvoertuigen die gebruikt worden in de Nederlandse bouwsector. Ook innovatie valt onder de regeling. De regeling moet helpen de […]

Besluit experiment vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo)

ATR heeft op 14 december 2022 het Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs ontvangen voor toetsing. Het besluit moet de drempel verlagen voor aspirant-studenten om aan de pabo te studeren. De drempel is vooral het gevolg van de “bijzondere nadere vooropleidingseisen” waaraan aspirant-studenten van de havo en uit het mbo moeten voldoen. […]

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

ATR heeft op 22 november 2021 het voorstel voor Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer ontvangen voor toetsing. De internetconsultatie is gehouden van 22 november 2021 tot 31 december 2021. De wetswijziging treedt naar verwachting 1 januari 2023 in werking. Studenten kunnen als […]

Vijfde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-5)

Het kabinet heeft besloten met een NOW-5 te komen. De directe aanleiding is dat bedrijven in een aantal sectoren, zoals de horeca en niet commerciële dienstverlening, vanaf 12 november 2021, als gevolg van een verruiming van de sluitingstijden (die deel uit maakt van de recente coronamaatregelen van het kabinet) opnieuw met omzetverlies te maken hebben […]

Wet verbetering uitvoering toeslagen

De afgelopen jaren hebben zich veel knelpunten in de uitvoering van de toeslagen als de kinderopvangtoeslag voorgedaan. De knelpunten hebben tot vele bewaren en terugvorderingen geleid. Het wetsvoorstel beoogt een aantal knelpunten weg te nemen. Het wetvoorstel biedt de mogelijkheid om een terugvordering van toeslag bij bijzondere omstandigheden te matigen. Er komt ook een doelmatigheidsgrens […]

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en andere wetten voor een integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak

Dit wetsvoorstel voert wijzigingen door in een aantal wetten. Deze wijzigingen hebben tot doel om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak in Nederland (nog) beter te borgen. Ze betreffen ten eerste het verbod voor rechters om hun ambt te combineren met het lidmaatschap van de Staten-Generaal. Ten tweede mogen rechterlijke ambtenaren geen financiële belangen […]

Besluit experiment onderwijszorgarangementen

Het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen creëert mogelijkheden om te experimenteren met arrangementen waarin onderwijs en zorg worden gecombineerd. Doel is om te voorkomen dat jongeren en kinderen verzuimen, uitvallen of thuis komen te zitten. Ook moeten de experimenten een passend onderwijsaanbod bieden aan jongeren en kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte die nu verzuimen of thuiszitten. Scholen […]