Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens 2020

Op 18 september 2019 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de voorgenomen wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens (WNT) aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel wijzigt de Uitvoeringsregeling WNT voor verantwoordingsjaar 2020 op enkele onderdelen. Het gaat hierbij om vier wijzigingen van veelal technische of beperkt inhoudelijke aard. Zo worden diverse begrippen en definities verduidelijkt en vindt aanscherping plaats van de openbaar te maken gegeven in de WNT-verantwoording.

Het college constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijzigingen van de Uitvoeringsregeling WNT voldoende duidelijk zijn gemaakt. Ook zorgt één van de wijzigingen in het voorstel voor een minder-belastende uitwerking van de WNT, waardoor kleine WNT-instellingen minder regeldruk ervaren.

ATR merkt in het advies op dat de proportionaliteit van één van de voorgenomen wijzigingen niet kan worden vastgesteld, omdat een analyse van de uitvoeringsconsequenties en de kosten ontbreekt. Het gaat hierbij om wijziging van de reikwijdte van foutherstel. Het college adviseert de effectanalyse bij deze wijziging alsnog op te nemen en op basis daarvan de proportionaliteit van de wijziging te beoordelen.

Om de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de regeling te vergroten adviseert ATR om de toelichting te verduidelijken. Op dit moment is niet van alle wijzigingen duidelijk welke effecten optreden en welke regeldrukeffecten aan de orde zijn. Daarnaast adviseert het college een consultatieparagraaf in de toelichting op te nemen. Daarin kan worden ingegaan op de consultatie van WNT-instellingen en accountants en de wijze waarop is omgegaan met de opmerkingen vanuit de praktijk. Dit draagt bij aan de onderbouwing van de werkbaarheid van de nieuwe verplichtingen.

Tot slot adviseert ATR de regeldrukeffecten analyse in de toelichting bij de regeling aan te vullen en daarmee de effecten uit te werken conform de Rijksbrede methodiek.

ATR-advies over de concept-wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens 2020.

Publicatie van de (definitieve) Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens 2012 in de Staatscourant (31 oktober 2019)