Wijziging Wet Normering Topinkomens

Op 18 juni 2019 heeft het ministerie van BZK een wijzigingsvoorstel van de Wet Normering Topinkomens (WNT) aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Kern van het voorstel zijn wijzigingen van de WNT gericht op het tegengaan van ontwijkingconstructies van de WNT door zorginstellingen via onderaannemers, gelieerde instellingen en specifieke interim constructies. Verder regelt het voorstel een wijziging die verduidelijkt welke zorginstellingen wel en niet onder de WNT vallen.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijzigingen zijn onderbouwd. Ten aanzien van de werkbaarheid en uitvoerbaarheid vraagt het college aandacht voor drie aspecten. Het gaat hierbij om de vroegtijdige betrokkenheid van stakeholders. Deze betrokkenheid is bij de WNT georganiseerd. Het voorstel maakt echter nog niet volledig duidelijk wat de belangrijkste aandachtspunten zijn uit de pre-consultatiefase en de wijze waarop het voorstel hier al dan niet opvolging aan geeft. Het college adviseert daarnaast te verduidelijken hoe het voorstel zich verhoudt tot de wetsevaluatie van de WNT die op dit moment wordt uitgevoerd. ATR adviseert voor wat betreft de communicatie over de WNT instellingen gericht te benaderen. Dit kan onnodige (regeldruk)kosten bij instellingen en accountants voorkomen.

 

ATR-advies aan de minister van BZK – Wijziging Wet Normering Topinkomens (WNT)